OMAVALVONTASUUNNITELMA

Palveluntuottaja

Erican eläimet & elämykset Oy

Y-tunnus 3219508-4

Hyvinvointialue Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Kunnan nimi Kokkola

Kuntayhtymä on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Toimintayksikkö/palvelu

Erican eläimet & elämykset Oy       

Komosalontie 16, 68300 Kälviä        

Sijaintikunta on Kokkola.

Palvelumuoto

Green Care-toiminta; asiakasryhminä aikuissosiaalityön asiakkaat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vammaispalvelun asiakkaat. Asiakasmäärä max 10 hlö/ohjaaja/vrk.

Esihenkilö: Erica Heikkilä

Puhelin: 0401972424    

Sähköposti: elaimet.elamykset@gmail.com

Yksityisten palveluntuottajan lupatiedot

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti.

Ilmoituksenajankohta 23.11.2022.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Erica & Jarmo Heikkilä ovat osallistuneet omavalvontasuunnitelman laadintaan, joka kattaa kokonaisuudessaan tämänhetkisen henkilöstön.

Erica Heikkilä (0407011594) vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta.

Omavalvontasuunnitelma käydään puolivuosittain läpi ja lisäksi tarvittaessa eli jos muutoksia tapahtuu. Seuraavan kerran huhtikuussa 2025.

Omavalvontasuunnitelma löytyy sosiaalitilasta ilmoitustaululta, joka on keskeinen tila yksikössä.

Lisäksi omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksemme nettisivuilla: www.ericanelaimet.fi  

Toiminta-ajatus

Meidän toiminta-ajatuksenamme on tuottaa Green Care-toiminnan menetelmillä sosiaalisen kuntoutuksen palvelua ja työtoimintaa eri asiakasryhmille. Asiakasryhmiä voivat olla mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, aikuissosiaalityön asiakkaat sekä vammaispalveluiden asiakkaat. Vammaispalvelun asiakkaat sekä aikuissosiaalityön asiakkaat tulevat palvelusetelipäätöksen kautta toimintaan. Työtoiminta myönnetään vammaispalvelulain mukaan ja sosiaalista kuntoutusta myönnetään sosiaalihuoltolain mukaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat tulevat erillisellä ostopalvelusopimuksella sosiaalihuoltolain mukaan.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Toimintaamme ohjaavat arvot, joita ovat; onnellisuus, kohtaaminen, luottamus ja välittäminen. Meillä toiminnassa on tarkoitus tuottaa onnellisuuden kokemuksia ja huomioimme asiakkaiden toiveita ja osallistamme asiakkaita toiminnassamme. Asiakkaiden kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja kaikki kohdataan omana itsenään ystävällisesti ja arvokkaasti. Välittäminen toiminnassamme näkyy mm. turvallisuusasioihin panostamalla. Toimintamme on luottamuksellista ja tähän liittyy vahvasti mm. vaitiolo- ja tietoturva-asiat. 

Toimintaperiaatteemme perustuvat Green Care-toiminnan eettisiin ohjeisiin, joita ovat mm. yksilöllisyys, vastuullisuus ja ammatillisuus sekä tavoitteellisuus. Asiakkaat ovat kaikki omia yksilöitään ja toimintaa mietitään kunkin kohdalla omien tavoitteiden mukaisesti. Toimimme vastuullisesti sekä luontoa, eläimiä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen. Ammatillisuus näkyy lakien noudattamisena, rehellisyytenä sekä työhön sitoutumisena myös itseämme ja toimintaamme kehittäen.

Riskien hallinta ja tunnistaminen

Riskienhallintaan liittyen on laadittu erikseen turvallisuusasiakirja, joka on erillisenä liitteenä. Henkilökunta keskustelee havaitsemistaan epäkohdista ja riskeistä. Asiakkaat ja omaiset voivat tuoda asioita esille suullisesti suoraan tai omien ohjaajien kautta. Asioita voi tuoda esille lisäksi puhelimitse, viestillä ja sähköpostilla.

Mikäli asioita haluaa tuoda esille anonyymisti, on siihen mahdollisuus palautelaatikon kautta.

Kaikista läheltä piti-tilanteista ja esim. onnettomuuksista pidetään kirjaa omalla excel-taulukolla ja ilmoitukset tehdään asianmukaisesti myös Tukes:lle. Yksikössä käsitellään asiat myös sen vuoksi, että niistä voidaan oppia ja toimintaa kehittää tarpeen mukaan.

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen

Haittatapahtumista ja läheltä-piti-tilanteista ilmoitetaan Soitelle. Haittatapahtumista ja läheltä-piti-tilanteista ilmoitetaan Soitelle Laatuporttijärjestelmän kautta https://soite.fi/asiointiopas/palaute-soitelle/ (vaaratapahtumailmoitus – Soiten yhteistyökumppani). Asiat puidaan yksikössä, jotta voidaan miettiä mahdollisia parannuskeinoja. Henkilöstöä tiedotetaan tarpeen mukaan ja tarvittaessa myös yhteistyötahoja.

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaiden kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus ja toteuttamissuunnitelma. Ne lisätään asiakkaan suostumuksella palse-portaaliin, jossa ne ovat myös omien työntekijöiden nähtävillä. Asiakkaista kirjataan palseen säännöllisesti tietoa toiminnassa olemisesta.

Asiakkaan kohtelu

Yksikössämme on pieni määrä työntekijöitä (1-2) ja asiakkaiden asiallinen kohtelu on ensiarvoisen tärkeää. Mikäli epäasiallista kohtelua havaittaisiin, puututtaisiin siihen oitis.

Mikäli asiakas on kokenut epäasiallista kohtelua tai vaaratilanteen, asiasta keskustellaan asiakkaan ja mahdollisesti hänen läheisensä kanssa ja tarvittaessa hankitaan ulkopuolinen sovittelija.

Palveluntuottajan ilmoitusvelvollisuus ja toimenpiteet

Ilmoituksen tekeminen:

Ilmoitus tehdään välittömästi, kun henkilöstö havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Ilmoitus tehdään palveluntuottajan ohjeistamalla tavalla. Palveluyksikön vastuuhenkilö käsittelee ilmoituksen ja ryhtyy tarvittaviin omavalvonnallisiin toimenpiteisiin.  Jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa taikka muuta lainvastaisuutta ei saada korjattua viivytyksettä, on vastuuhenkilön ilmoitettava hyvinvointialueelle ja valvontaviranomaiselle (AVI ja Valvira). Ilmoituksen tehnyt henkilö voi myös tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle, mikäli epäkohtaa ei korjata.

Hyvinvointialueelle ilmoitus tehdään Laatuporttijärjestelmään osoitteessa  https://soite.fi/asiointiopas/palaute-soitelle/ (vaaratapahtumailmoitus – Soiten yhteistyökumppani). Epäkohta ja epäkohdan uhka ilmoitus tehdään Soiten vaaratilanneilmoitus lomakkeella, mihin ilmoitus liittyy valikon kautta. Ilmoitus käsitellään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valvontayksikössä.

Itsemääräämisoikeuden varmistaminen

Jokainen asiakas kohdataan omana yksilönä ja heidän omia toiveita ja tarpeitaan kuunnellen. Asiakkaat itse kertovat toiminnalle tavoitteitaan. Toiminnassa on myös vapaus valita itselleen sopivia työtehtäviä.

Asiakkaan osallisuus

Asiakaspalautetta kerätään puolivuosittain. Saatu palaute käydään läpi ja toimintaa pyritään muokkaamaan palautetta hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaja, virka-asema ja yhteystiedot:

Erica Heikkilä, toimintayksikön vastuuhenkilö, 0407011594

SOSIAALI- JA POTILASASIAVASTAAVA

ANNE-MARI FURU

ON TAVOITETTAVISSA PUHELINNUMEROSTA

044-723 2309 MA-TO klo 9-13

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan lakisääteiset tehtävät ovat neuvoa ja antaa

tietoa potilaan ja asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Ollessaan tyytymätön

saamansa hoitoon, palveluun tai kohteluun asiakas voi ottaa yhteyttä

sosiaali- ja potilasasiavastaavaan ja saada neuvoa, miten hän saa asiansa

selvitettyä.

Kuluttajaneuvonta

029 505 3050

Kuluttajaneuvonnasta saa tietoa ja ohjeita kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ja riitatilanteissa. Asiantuntija antaa asiasta juridisen arvion sekä toimintaohjeita.

Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa toimintaa kehitetään.

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on kuukausi.

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Green Care -toiminnan perusajatuksena on tuottaa hyvinvointia asiakkailleen.

Palvelun toiminta tapahtuu suurimmaksi osaksi ulkona erilaisten toimintojen parissa ja niitä tehden, joten tekemiseen liittyy fyysisen toimintakyvyn vahvistuminen/edistäminen.

Eläinten parissa oleminen ja luonnon hyvinvointivaikutuksista nauttiminen edistävät tutkitusti psyykkistä toimintakykyä.

Kognitiivista toimintakykyä edistää mm eläinten hoitamiseen ja ruokkimiseen liittyvät toiminnot sekä kasvimaalla työskentely, koska niissä tarvitaan muistia ja havainnointia.  Tekemisen kautta myös ajattelu – ja päättelytaidot voivat vahvistua.

Ryhmässä ja yhteisössä osana oleminen vahvistaa ja edistää sosiaalista toimintakykyä. Nämä asiat vaikuttavat myös osallisuuden edistämiseen ja parhaimmillaan ihmiselle tulee tunne siitä, että kuuluu johonkin. Myös eläinten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen edistää sosiaalista toimintakykyä. Palvelussa asiakas voi itse olla vaikuttamassa, mitä tilan töitä tekee ja mihin toimintoihin osallistuu, näin pystytään vaikuttamaan siihen, että asiakas tulee kuulluksi. Meillä kaikki hyväksytään juuri sellaisina kuin ovat.

Asiakkaiden tavoitteiden toteutumista seurataan yhdessä asiakkaan ja asiakkaan työntekijän kanssa.

Ravitsemus

Yksikössä on tarjolla lounas sekä aamu- ja päiväkahvit ym. Lounas valmistetaan pääosin itse. Molemmilla yksikössä työskentelevillä on hygieniapassit.

Erityiset ruokavaliot sekä rajoitteet huomioidaan. Yksikön vastuuhenkilöllä on lähihoitajan koulutus ja ymmärrys asiasta.

Hygieniakäytännöt sekä infektioiden torjunta

Yleiseen hygieniatasoon vaikutetaan yleisesti käsien pesulla sekä käsien desinfiointiaineella. Asiakkaita kehotetaan tarpeen mukaan käsien pesemiseen.

Toimintaan osallistutaan vain terveinä.

Työntekijät hoitavat siivoustoimet.

Monialainen yhteistyö

Yhteistyö ja tiedonkulku tapahtuu osittain Palse-portaalin kautta.

Meillä on tiedossa asiakkaiden omat työntekijät Soitessa ja olemme tarvittaessa yhteydessä heihin.

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Palo- ja pelastusviranomaiset sekä terveystarkastaja ovat käyneet tarkistamassa sosiaalitilat ja turvallisuusohjeistus sekä turvallisuusvarustus on ohjeistuksen mukainen. Tilasta löytyy jauhesammutin, sammutuspeite sekä valaistut poistumistiekyltit.

Henkilöstö

Meillä työskentelee tällä hetkellä säännöllisesti ainoastaan kaksi työntekijää, jotka ovat Erica ja Jarmo. Erica on koulutukseltaan sosionomi (AMK), lähihoitaja sekä luonto-ohjaaja. Jarmolla on koulutuksena rakennusalan perustutkinto, elintarvikealan perustutkinto sekä opiskelee parhaillaan eläintenhoitajaksi. Molempien työtehtäviin kuuluu asiakkaiden ohjaaminen toiminnassa. Jarmon tehtävänä on enemmän käytännön asioista huolehtiminen ja Erica toimii yhdyshenkilönä sosiaalipalveluiden tuottamisessa.

Mikäli on lyhytkestoista tarvetta työntekijälle, on käytettävissämme lähipiiristä Sylvia Halkola, joka opiskelee parhaillaan lähihoitajaksi.

Meille ensiarvoisen tärkeää mahdollisissa rekrytoinneissa on työntekijän oikeanlainen kohtaaminen ihmisten kanssa sekä luotettavuus. Työntekijän tulee myös sopia meidän pieneen työryhmään. Haastattelutilanteet antavat tietoa henkilön sopivuudesta.

Opiskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään sekä asiakastyöhön, että toimintatapoihin tilalla. Tästä vastuussa ovat työntekijät.

Toimitilat

Yksikössämme on sosiaalitilat, jotka ovat kaikkia palvelua käyttäviä varten. Muuten palvelu toteutetaan ulkona.

Teknologiset ratkaisut

Tallentava kameravalvonta on piha-alueella. Asiasta informoiva kyltti sijaitsee alueelle saavuttaessa.

Asiakastyön kirjaaminen

Toiminta perustuu ammatillisuuteen, joten tietosuoja-asiat ovat tärkeitä ja niistä huolehditaan asianmukaisesti.

Tällä hetkellä ainoastaan vastuuhenkilö kirjaa asiakastyöstä ja se tapahtuu Palse-portaalin kautta.

Palse-portaalissa on määriteltynä aika, jonka kuluessa kirjaukset on oltava tehtynä.

Palse-portaali on kaksoissuojattu salasanalla sekä puhelimeen tulevalla varmennekoodilla. Henkilötietoihin liittyvät asiakirjat säilytetään lukollisessa kaapissa erillisessä tilassa.

Opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden kanssa käydään tietosuoja-asiat läpi heti aluksi.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Erica Heikkilä 0407011594

Yksikölle on laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet

Lantalan ympäristön muokkaaminen turvallisemmaksi. Tällä hetkellä se ei ole asiakkaiden käytössä.

Soiten omavalvontaohjelman on aluehallitus hyväksynyt 13.2.2023.

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys Kälviä 8.4.2024.

Allekirjoitus Erica Heikkilä